Detajet

Mësimdhënës

2 Pozita
Industria:
Edukim / Trajnime / Art
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Pejë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
07 August 2021

Përshkrimi

K O N K U R S
IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

- Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane…………….(1)
- Mësimdhënës për ciklin e lartë në lëndën e Biologjisë…………………………(1)
 
KUALIFIKIMET E NEVOJSHME
- Fakulteti përkatës
- Trajnime dhe certifikime sipas standardeve
- Njohuri adekuate kompjuterike
- Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit
- Njohja e gjuhës angleze është përparësi
- Shkallë të lartë të vetëiniciativës
- Aftësi për të punuar nën presion

MËNYRA E APLIKIMIT
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:
- CV-në
- Diplomën universitare
- Trajnime dhe certifikime
- Dokument identifikimi
- Dokumente tjera përcjellëse

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri më datë 07.08.2021
[email protected]
www.gjimnazicambridge.com
+383 44 138 366 | +383 49 554 500
Rr. “ Muharrem Mitrovica”, pn, 30000 Pejë

Galleria