Detajet

Mësimdhënës për lëndën e matematikës

1 Pozita
Industria:
Edukim / Trajnime / Art
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Pejë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
19 October 2020

Përshkrimi

 R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ 


Nr. protokoli_:1477/76 

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 4 dhe 5,Ligjit për Arsimin Parauniversitar neni 35 ,Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik ,  Udhëzimit Administrativ 10/2018 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Drejtoria e Arsimit në Pejë shpallë:


KONKURS

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS


Vendi i punёs :1.ShMLT”Shaban Spahija”

Pozita: Mësimdhënës për lëndën  e matematikës

Kohëzgjatja e Kontratës: Në afat të caktuar ( deri më 31.08.2021 )

Orё pune nё javё :18 orë

                                                             

I.Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

-Formulari i aplikimit (merret në Drejtorinë e Arsimit)

-Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).

-Çertifikata e lindjes

-Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.

-Çertifikata që nuk jeni nën hetime.

-Dëshmi të përvojës së punës në institucione arsimore (nëse ka).


II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr 04/L-032 dhe , Ligji Nr. 03/L-068) dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës të MASHT-it (UA Nr 10/2018) si dhe procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.


Kriteret e kualifikimit për pozitën nr. 1 janë :

-Niveli master arsimor- Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)

-Sistemi katërvjeçar;

-Bachelor  (katërvjeçar 240 ECTS)


Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe testit me gojë sipas nenit 10 dhe 11 të Udhëzimit  Administrativ nr. Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik.

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.

Nëse aplikohet për dy pozita (vendi I lire dhe zëvendësim ) kandidatët duhet të dorëzojnë dy aplikacione të veçanta.


Afati i aplikimit;

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më 05.10.2020 deri me 19.10.2020  

Galleria