Detajet

Mësimdhënës/e për lëndën e Gjeografisë

1 Pozita
Industria:
Edukim / Trajnime / Art
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
200-300€ Bruto
Lokacioni:
Pejë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
15 October 2021

Përshkrimi

KONKURS

IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

Mësimdhënës/e për lëndën e Gjeografisë

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME
- Fakulteti përkatës;
- Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
- Njohuri adekuate kompjuterike;
- Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
- Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
- Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
- Aftësi për të punuar nën presion.

MËNYRA E APLIKIMIT
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit [email protected] ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:
- CV-në;
- Diplomën universitare;
- Trajnime dhe certifikime;
- Dokument identifikimi;
- Dokumente tjera përcjellëse.

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri me datë 15.10.2021

Galleria