Detajet

Praktikant/ e vullnetar/e 35

35 Pozita
Industria:
Juridik / Ligjore
Lloji i Punës:
Praktikë / Vullnetar
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
22 September 2021

Përshkrimi

REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVOGJYKATA E APELIT E KOSOVES
APELACIONI SUD KOSOVA – COURT OF APPEALS OF KOSOVO

Ne baze te Rregullores nr.08/2017, per praktikante vullnetare(pa pagese) per kohe te caktuar,
ne kohezgjatje prej nje viti:

Gjykata e Apelit e Republikes se Kosoves
shpall:
KONKURS
Nr. 03/2021

I-Titulli i vendit te punes: Praktikant/ e vullnetar/e 35 (tridhjetepese) pozita
Nepunesi mbikeqyres: Administratori i Gjykates
Kohezgjatja e emerimit: me afat te caktuar, ne kohezgjatje prej nje viti(pa pagese)
Vendi: Gjykata e Apelit e Kosoves ne Prishtine

Pershkrimi i detyrave te punes:
Detyra e praktikantit: 
Ndihmon zyren e administrates ne organizimin dhe ruajtjen e lendeve, si dhe menaxhimin e tyre ne pergjithesi.

Detyrat kryesore:
- Vepron ne mbikeqyrjen e drejtpersedrejti te kryetarit te Gjykates dhe nen mbikeqyrjen e pergjithshme te administratorit te Gjykates;
- Ndihmon punen ne zyren e administrates lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lendeve, si dhe ne menaxhimin e tyre ne pergjithesi;
- Ndihmon gjyqtaret ne pune qe kane te bejne me futjen e lendeve ne dosje;
- Ndihmon ne punen e zyrave te ndryshme ne Gjykate, duke perfshire regjistrimin, gjykimet etj;
- Kryen edhe pune tjera sipas nevojes:

Kualifikimet:
-
Diploma e Fakultetit Juridik programi i studimeve (4) vjegar apo 240 kredi ECTS ose Master,
- Njohuri te procedurave gjyqesore;
- Aftesi per kryerjen e hulumtimeve gjyqesore (juridike);
- Njohuri te mjaftueshme ligjore;
- Aftesi te shkelqyeshme ne perpilimin me shkrim te drafteve juridike, duke perfshire aftesine ne perpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtesi komunikimi ne te folur

VEREJTJE:
-
Procedura e konkursit eshte e hapur per kandidatet te jashtem dhe nepunesit civil ekzistues.
- Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave te parapara me Ligjin mbi sherbimin civil Nr.03/L-149 dhe Rregullore, Nr.02/2010 per procedurat e rekrutimit te sherbimit civil dhe Rregullores per Proceduren e Rekrutimit te Praktikanteve
- Konkursi eshte publikuar me dt. 08.09.2021 dhe mbyllet me dt.22.09.2021
- Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorezoni ne Gjykaten e Apelit te Kosoves-Pallati i Drejtesise, objekti B- Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi” pn.

Dorezimi i aplikacioneve mund te behet edhe permes postes.
  • informata te hollesishme mund te kontaktoni ne tel: 038/200-17-540, prej ores 08:00 -16:00,

Sherbimi Civil i Kosoves ofron mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e Kosoves dhe mirepret aplikacionet nga te gjithe personat e gjinise mashkullore dhe femerore nga te gjitha komunitetet ne Kosove. Komunitetet jo-shumice dhe pjesetaret e tyre kane te drejte per perfaqesim te drejte dhe proporcional ne organet e sherbimit civil te administrates publike qendrore dhe lokale, siq specifikohet ne Nenin ll,pragrafin 3 te Ligjit Nr.03/L-149 per Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves.

Aplikacioni pas skadimit te afatit te konkursit nuk pranohen. Per shkak te numrit te madhe te kerkesave te pranuara vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen.
Te drejte konkurrimi kane te gjithe banoret e Kosoves prej moshes 18-64 vjegare. Aplikacionet duhet te plotesohen qarte dhe lexueshem. Ne aplikacion duhet te shenohen te gjitha te dhenat e kerkuara. Duhet te percaktohet saktesisht vendi dhe pozita per te cilen konkurron. Aplikacionit duhet tri bashkengjiten dokumentet e nevojshme per konkurrim, siq jane: kopja e diplomes per shkollen e kryer, specializimet e ndryshme profesionale, certifikata te tjera, dy rekomandime etj.
Nese aplikacionit nuk ia bashkengjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotesoni ate me shenime te sakta, ju vete do ta humbni rastin per t’u futur ne listen e ngushte.
• Fotokopjet e dokumenteve te bashkangjitura ne aplikacion kandidatet nuk kane te drejte ti terheqin prapa.

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme