Detajet

Praktikant/ë vullnetar/e

20 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
03 August 2020

Përshkrimi

Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës
shpall :
Thirrje për rekrutim
Nr. 02/2020

Titulli i vendit të punës: Praktikant/ë vullnetar/e 20 (njëzetë) pozita
Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykatës
Kohëzgjatja e emërimit: Me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti(pa pagesë)
Vendi: Gjykata e Apelit - Prishtinë

Përshkrimi i detyrave të punës:
Detyra e praktikantit: Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si
dhe menaxhimin e tyre në përgjithësi.

Detyrat kryesore:
Vepron në mbikëqyrjen e drejtpërsëdrejti të kryetarit të Gjykatës dhe nën mbikëqyrjen e
përgjithshme të administratorit të Gjykatës;
Ndihmon punën në zyrën e administratës lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe në menaxhimin e tyre në përgjithësi;
Ndihmon gjyqtarët në punë që kanë të bëjnë me futjen e lëndëve në dosje;
Ndihmon në punën e zyrave të ndryshme në Gjykatë, duke përfshirë regjistrimin, hetimet, gjykimet etj; Kryen edhe punë tjera sipas nevojës:

Kualifikimet:
• Diploma e Fakultetit  Juridik programi i studimeve (4) vjeçar apo 240 kredi ECTS ose Mastër,
• Njohuri të procedurave gjyqësore;
• Aftësi për kryerjen e hulumtimeve gjyqësore (juridike);
• Njohuri të mjaftueshme ligjore;
• Aftësi të shkëlqyeshme në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të folur.

VEREJTJE:
Procedura është e hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues.
Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara në Rregulloren e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës Nr.08/2017.
Thirrja është publikuar më dt. 01.07.2020 dhe mbyllet me dt. 15.07.2020

Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën e Apelit të Kosovës-Pallati i Drejtësisë , objekti B- Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi” pn. 
+381 (0) 38/200 18 788, ose ne web portalin tone  www.gjyqesori-rks.org 


Galleria