Detajet

Shitës/e, Depoist & Financiere

3 Pozita
Këneta
Industria:
Administrativ / Logjistik, Finance / Accounting
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
06 September 2022

Përshkrimi

Këneta shpallë konkurs për: 

Shitës/e
Depoist
Financiere

Kualifikimet dhe pergjegjesite për Shitës/e
-
Shitësi/ja ka për detyrë që ti drejtojë klientët në sektorë dhe ti ndihmojë ata gjatë përzgjedhjes së produktit;
- rekomandimin e produkteve përkatëse;
- promovimin e produkteve të reja dhe asistencë gjatë dorëzimt të mallit tek klientët.
- Nga i njejti kërkohet të jetë komunikativ dhe bashkëpunues me kolegët tjerë;
- të ndihmoj në mirmbajtjen e hapsirës së punës dhe të japë ide për ndryshimet e nevojshme tek stafi menaxhues.

Kualifikimet dhe përgjegjësite për Depoist
-
Depoisti ka për detyrë mbledhjen e produkteve sipas porosive nga agjentët,
- organizimin e produkteve në lokacionet përkatëse në rafte, furnizimin e rafteve me mallra,
- mirëmbajtjen e hapsirës punuese në bashkëpunim me të tjerët.

Detyrat dhe përgjegjësitë për Financiere:
-
Regjistrimi I arkës në sistem;
- Regjistrimi I bankave në sistem;
- Regjistrimi I shitjeve ditore dhe mbylljet mujore të shitjeve; Regjistrimin e shpenzimeve operative, qirasë, pagave, zhvlerësimit, kthimeve të shitjeve, notave kreditore, notave debitore, parapagimeve, tjera;
- Regjistrimin e mjeteve themelore, mbajtja e regjistrimit dhe përcjellja e zhvlerësimit sipas politikave te kompanisë;
- Kontrollimi I arkës, bankës në sistem dhe përgatitja e raporteve mujore;
- Përcjellja e kartelave dhe barazimi me klient dhe furnitorë;
- Të kontrolloj gjendjen e blerësve dhe mbajë të dhëna të përditësuara në lidhje me blerës;
- Raportimi I shpenzimeve dhe shitjeve ne baza ditore, javore, mujore.
- Kryen pune dhe detyra të fushës përkatëse sipas kërkesës së menaxhmentit.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:
-
Diplomë Universitare Fakulteti Ekonomik Përsonat që kanë certifikate e Teknik i Kontabilitetit nga SCAAK apo organizata te ngjajshme do të kenë përparsi;
- Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të pakos Microsoft Office (Power Point, Excel, Word);
- Njohja e gjuhës Angleze do të jetë përparësi;
- Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
- Të ketë shkathtësi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikëqyrëse;
- Të jete i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojne në :[email protected] ose 044 212 816

Galleria