Detajet

Staf teknik dhe mbështetës

6 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik, Post publik / Shtetëror, Shërbime / Mirëmbajtje
Lloji i Punës:
Projekt / Sezonale / Specifike
Paga:
300-400€ Bruto
Lokacioni:
Tjetër
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
17 July 2020

Përshkrimi

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Shëndetësisë
Ministarstvo Zdravstvoa  - Ministry of Health
Divizioni i Burimeve Njerëzore / Divizija za Ljudske Resurse / Human Resources Division
SHPALLJA E REKRUTIMIT (Kontratë për shërbime të veçanta)

Institucioni:                                        Ministria e Shëndetësisë
Titulli i vendit të punës:                   Staf teknik dhe mbështetës (6 pozita)
Koeficienti / Paga:                             360.00 euro; 
Vendi i Punës:                                   Institucione Shëndetësore në Republikën e Kosovës
Afati i kontratës:                                Me kohë të caktuar, 3 muaj me mundësi vazhdimi edhe për muaj

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 
- Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit në mbështetje të stafit mjekësor dhe qytetarëve në luftën kundër pandemisë (Virusit COVID 19), në pajtim me Manualin e Qeverisë;
- Komunikon ne mënyrë efektive me individin/pacientin apo familjen dhe ofron kujdes te standardit te larte dhe dokumenton punën e bere;
- Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e detyrave të punës, si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën;
- Të ofrojë asistencën teknike dhe profesionale, në mënyrë të drejtë dhe profesionale pa dallime dhe sipas kritereve të njohura dhe të përshtatshme;
- Të informojë përgjegjësit për të gjitha aktivitetet gjatë ndërrimit;
- Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe vikendeve sipas orarit, dhe asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat;
- Për punën dhe aktivitetet mujore duhet të përgatit raportet e punës për Ministrinë e Shëndetësisë.

Shkollimi i kërkuar: Diploma e Shkollës së Mesme e Mjekësisë;

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: 
- Aftësi të mjaftueshme që lidhen me vendin e punës; 
- Patent shoferi, kategoria B;
- Shkathtësi në komunikim, me stafin të të njëjtin nivel brenda institucionit;
- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel); 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:  Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregulloren Nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: 16.06.2020 deri 22.06.2020

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet e plotësuara dhe dokumentacioni i kërkuar (Diploma dhe Licenca), të skanuara, dergohen në imell adresat: [email protected] dhe [email protected] ; Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës, numri i referencës dhe nr. i kontaktit. Kontaktet me telefon mund ti bëni në 038  212 -276. 


Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar2008
Numri Stafit

Benefitet

  • -

Punë të Ngjajshme