Detajet

Vende të lira pune

3 Pozita
Industria:
Shitje, Finance / Accounting
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
24 September 2021

Përshkrimi

ELEKTRO AB Sh.P.K.

Adresa: Magjistralia Prishtine Gjilan Km 1-re 038 602 666 

K O N K U R S

Kompania: Elektro AB sh.p.k me seli në Veternik, rr. Gjilani, No 232., Prishtinë shpall konkurs për pozitat:

Pozita:
Faturist - iste  (1 Person)
- Mbulon kontrollimin e faturave të shitjes dhe blerjes duke mbikëqyrur gjithë dokumentacionin përkatës;
- Kontrollon regjistrimet e arkëtimeve dhe pagesave sipas llogarive;
- Llogaritë dhe kontrollon pagesat, për tu siguruar që shumat dhe të dhënat janë të sakta;
- Rakordon kartelat me klientët dhe furnitorët sipas rastit;
- Harton dhe raporton raportin ditor të borxheve;
- Regjistron deklaratat e importit dhe përllogaritë kostot e importit për produkte;
- Bën përgatitjen e deklarimeve (përfshirë edhe TVSH-në) dhe i dërgon për aprovim te CFO-së;.

Kualifikimet e kërkuara Faturiste:
- Diplomë Universitare në Ekonomi, preferohet dega Financë apo Kontabilitet;
- Eksperiencë pune së paku një (1) vite në fushën e Kontabilitetit apo Financës;
- Njohuri të avancuara të pakos së Microsoft Office;
- Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizative dhe në zgjidhjen e problemeve;
- Të jetë në gjendje të punoj si në mënyrë të pavarur po ashtu edhe në ekip.


Shitës në Shitore (2 Persona)
- Mikpritja e klientit
- Këshillimi dhe ofertimi i klientit
- Shitja aktive e produkteve tona
- Përgatitja e porosive
- Liferimi I Porosive sipas kërkesave të klientit

Kualifikimet e kërkuara për Shitësit:
- Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme;
- E preferuar të paktën 1 vit përvojë në pune;
- Të ketë aftësi të shkëlqyera organizimi, dhe aftësi të menaxhimit të kohës;
- Të jetë i pajisur me patent shofer të kategorisë B.

Të gjithë të interesuarat për këto pozita, CV-të e tyre dhe dokumentet mbështetëse, mund t’i dërgoni në email adresën [email protected]

Pas verifikimit të dokumentacionit vetëm ata të cilët plotësojnë kriteret e lartëcekura do të ftohen për tu intervistuar nga komisioni mbi vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve.Konkursi mbetet I hapur deri me daten 24.09.2021

Galleria