Detajet

Zyrtar për TI (Teknologji Informative)

1 Pozita
Industria:
Transport / Distribuim
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
20 July 2020

Përshkrimi

K  O  N  K  U  R  S
Pozita e punës: Zyrtar për TI (Teknologji Informative), 1 pozitë;
Kohëzgjatja e kontratës: 1 vite, me mundësi vazhdimi;
Orari i punës: Orar i plotë i punës.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
•Kujdeset për funksionin e të gjitha pajisjeve të teknologjisë informative për të krijuar një sistem funksional ne përputhje me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes.
•Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike;
•Bën montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, skaner dhe pajisje tjera;
•Mbikëqyrë rrjetin e internetit dhe wireless-it, bën shpërndarje të kohë pas kohëshme të rrjetit sipas nevojave të paraqitura.
•Sipas nevojës bën edhe formatizimet e PC-ve
•Ndihmon personelin e ndërmarrjes në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative.
•Instalon kompjuterët me sisteme operative Windows, Office dhe softuer tjetër sipas nevojës duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve;
•Ndihmon në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike dhe shërbimet ndihmëse.
•Për sistemin informativ të qarkullimit të autobusëve në pritoret (stacione e vendosura nga komuna, kujdeset që sistemi të funksionoj mirë dhe viziton pikat e pritoreve duke monitoruar funksionimin e sistemit.
•Për punën e tij i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Përgatitja profesionale:
- Diplomë Universitare - Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Teknologji Informative, ose diplome tjetër të drejtimeve përkatëse.
- Përvojë punë profesionale 3 vite;
Shkathtësitë të tjera:
- Mirëmbajtje të kamerave;
- Help desk support;
- Mirëmbajtje e printerëve;
- Njohuri të shkëlqyera me Windows;
- Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit.
- Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave
  profesionale.
- Njohuri të mira të programeve kompjuterike;

Dokumentacioni i kërkuar:
Kandidati/ja, duhet t`i dorëzoj këto dokumente në formë të skanuar në email: [email protected]
1.Aplikacioni për punësim shkarkohet nga web-faqja Trafiku Urban Prishtinë
https://trafikurban-pr.com/konkurse-pune/15/aplikacioni-per-pune
2.Dëshmi mbi shkollimin.
3.Kopja e letërnjoftimit.
4.Certifikata tjera (përparësi).
5.Dëshmi mbi përvojës së punës;

•Çdo përgënjeshtrim i materialit, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca ose ndryshim materiali nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në skualifikimin e menjëhershëm.
Informata të përgjithshme:
-Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjitha qytetarët pa dallim.
-Ndërmarrja ofron mundësi të barabarta, inkurajon dhe promovon angazhimin e punëtorëve, pjesëtarë të të gjitha komuniteteve dhe të gjinive të ndryshme.
-Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit.

Mënyra e Aplikimit:
Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes emailit : [email protected]
Konkursi është i hapur nga data 19.06.2020  dhe përfundon më datë 06.07.2020 në ora 24:00
Për informata rreth konkursit mund te telefononi në 045 10 11 33, ditëve te punës 08:00 – 16:00.

Vërejtje: Dokumentet e pa kompletuara, të pa skanuara dhe të pa nënshkruara si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.


Galleria

Rreth Kompanisë

Numri Stafit

Benefitet

  • -

Punë të Ngjajshme