Detajet

Aktorë

11 Pozita
Industria:
Edukim / Trajnime / Art, Post publik / Shtetëror
Lloji i Punës:
Projekt / Sezonale / Specifike
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prizren
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
17 July 2020

Përshkrimi

Në bazë të Nenit 16 të Ligjit Nr. 04/L - 106 për Teatrot dhe Rregullores N r.OS/2014 dhe 04/2019 për Themelimin dhe Funksionimin e Ansamblit Reziden t të Teatrove Kombëtare dhe Teatrove të Q yteteve, Komuna e Prizrenit, shpallë:

Konkurs

Për aktorë resident në teatrin e Qytetit
Drejtoria për Kulturë, Rini dh e Sport/Teatri i Qytetit të Prizrenit
Titulli i pozitës: Aktorë
Numri i ekzekutuesve: 11
Koeficienti:      7

Lloji i vendit të punës: 2 (dy) vjeqar, me mundësi vazhdimi

Detyrat:

- Të mësoj tekstin  dhe të mbajë prova;
- Të hulumtoj dhe lexoj në materiale apo të ndërmarrin  aktivitete  fizike  dhe intelektuale që të ndihmoj në në përgatitjen e rolit të tij
- Të diskutoj interpretimin dhe të shfaq kreativitet dhe kolektivisht në bashkëpunim me të tjerët dhe regjisorin;
- Të performoj drejtpërsëdrejti para publikut;
- Të performoj në studio ap o lokacion tjetër varësisht nga nevojat  që paraqet  produksioni;
- Të inçizojë zëra varësisht  nga nevoja e produksionit;
- Të kujdeset për hapësirën performuese, kostumet  dhe rekuizitat;
- Të mbaj mend tekstin dhe të gjitha funksionet  tjera te vepres derisa aj o vepër zyrtarisht del nga repertori  apo siç ë shtë  e specifikuar  në kontratë;
- Studion veprën dhe puno n në mënyrë krijuese për jetësimin artistik në përpunimin dhe transpozicionimin e ro lit;
- Bashkëpunon drejtpërdrejt ë  me regjisorin  e shfaqjes për të rrumbullakuar rolin;
- Për punën e tij i përgjigjet regjisorit, inspicientit, udhëheqësit artistik dhe drejtorit të përgjithshëm
- Kryen edhe punë tjera në bazë të udhëzimeve të udhëheqësit .

Kushtet dhe  shkathtësitë  e kërkuara:
- Diplomë Universitare, Fakulteti  i Arteve  - dega   e aktrimit              
- Të kenë së paku tri vite përvojë  pune aktive ne realizimin  e roleve në Teatër;
- Të dëshmojë talentin dhe përvojën e tij para audicionit që  e organizon Komisioni  profesional i Teatrit  të Qytetit.        
- Të njohë  gjuhën  shqipe  në  nivel  të shkëlqyer në të      shkruar dhe lexuar, të domosdoshme dhe gjuhët  tjera zyrtare, njohja e gjuhëve  të huaja përparësi:
- Të ketë aftësi të mira profesionale dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës
- Njohja e punës me kompjuter, Word, Excel;

Përzgjedhja e aktorëve për ansamblin rezident  bëhet përmes audicionit.                              
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs: Të drejtë aplikimi kanë te gjithe shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë  zotësi të plotë     për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat  dhe kanë aftësi profesionale  për kryerjen  e detyrave.                         

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë rekrutimin: Ligji Nr. 04/L -106 për Teatrot , Rregullorja Nr. OS/2014 dhe Nr.04/2019 per Themelimin dhe Funksionimin e Ansamblit  Rezident të Teatrove Kombëtare dhe Teatrove te Qyteteve.                                                                           

Kohëzgjatja e emërimit: Aktorët  që pranohen përmes  Konkursit  publik, marrin kontrata dyvjeqare me mundësi  të vazhdimit,sipas suksesit  dhe angazhimit të  treguar  të  paraparë  me Rregulloret e sipërcekura. 

Dokumentacioni i kërkuar:
- Diploma e fakultetit te Arteve, dega aktrim (Kopja e vërtetuar)
- Vërtetim për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST
- Fotokopja e Letërnjoftimit
- Ekstrakti i lindjes
- Dy - rekomandime ( nëse keni )
- Certifikatën që nuk jeni nën hetime.

Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më 15.06.2020 deri më datën 29.06.2020 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit, në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 – 16:00. Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo d ëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashihet me Ligjislacionin ne fuqi.

Galleria