Detajet

ARKITEKT (Projektues Kryesor / Arkitekt Teknik)

1 Pozita
Industria:
Arkitekturë / Dizajn Interier
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prizren
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
27 May 2020

Apliko

Përshkrimi

- Aftesite dhe Shkathtesite (te buta dhe te forta):
- Aftesite mira komunikuese, koordinuese dhe menaxheriale.
- Njohje dhe azhurnim me platformat digjitale per zhvillim dhe reprezentim te projekteve urb-arkitekturale.
- Aftesi dhe shkathtesi per shprehje te ideve dhe koncepteve kreative dhe inovative.
- Aftesi dhe shkathtesi te theksuar te menduarit me duar, perdorimi dhe arkivimi sistematik i skicave, skemave dhe diagrameve per zhvillim, interpretim dhe kontrollim te projekteve.
- Shkathtesi te zgjidhjes se problemeve profesionale - teknike;
- Njohja e sistemeve strukturale, materialeve dhe specifikacionit te tyre.
- Njohja dhe azhurnimi me normativat dhe standardet per zhvillim te projekteve ne territorin e Republikes se Kosoves.
- Detyrat dhe pergjegjesite:
- Udheheqjen e projektit ne te gjitha nivelet dhe fazat ne bashkerendim dhe koordinim me Drejtorin e Pergjithshem, Drejtorin per Cilesi dhe Administraten e Financat (takime, prezantime, korrespondenca; hulumtimi dhe studimi, analizat, studimi urb-arkitektural me skenar dhe para-projekt, projekti ideor, projekti kryesor, projekti zbatues /detal, paramasa & parallogaria si dhe mbikeqyrja eventuale e projektit).
- Marrja e vendimeve mbi zhvillimin urb-arkitektural te Projekteve ne bashkerendim me Drejtorin e Pergjithshem dhe Drejtorin per Cilesi.
- Hapja dhe menaxhimi i Dosjes se Projektit / Projekteve ne bashkerendim dhe koordinim me administraten.
- Menaxhimi dhe koordinimi i Asistenteve te Projektimit dhe Praktikanteve.
- Perpilimi i Raporteve Mujore dhe Javore si rezyme e Raporteve Ditore nga Projektuesit dhe Asistentet e Projektimit.
- Koordinimi i zhvillimit te projektit perkitazi me autoritetet: Komuna, Ministria, Agjensionet dhe Institucionet tjera relevante.
- Prezantimi profesional i projekteve: grafik dhe verbal / oral.

Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar2005
Numri Stafit1-10

Punë të Ngjajshme