Detajet

Drejtor i Sektorit për Raportim në Divizionin për Financa, Kontabilitet dhe Kontrollë Financiare

1 Pozita
Industria:
Banka
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Mesëm (2-5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
18 October 2021

Përshkrimi

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall konkurs për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës:
Drejtor i Sektorit për Raportim në Divizionin për Financa, Kontabilitet dhe Kontrollë Financiare

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
-
Diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave dhe kontabilitetit;
- Obligohet të ketë 3 vjet përvojë pune në institucione financiare;
- Njohuri të mirë të proceseve në bankë dhe financave;
- Preferohet të jetë kontabilist i certifikuar dhe t’i ketë 3 vjet përvoje pune në pozita udhëheqëse;
- Aftësi të mira të komunikimit dhe të menaxhimit;
- Shkathtësi kompjuterike, posaçërisht në Excel;
- Njohja e gjuhës angleze e obligueshme.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS
-
Organizon punët, detyrat dhe të punësuarit në kuadër të Sektorit të Raportimit;
- Përgjegjës për koordinimin dhe raportimin ndaj autoriteteve rregullative dhe palëve te jashtme (BQK, FSDK, ATK, tjera)
- Përgjegjës për koordinimin dhe raportimin ndaj Grupit (NLB d.d)
- Përgjegjës për koordinimin dhe raportimin e interface ne projektin e profitabilitetit dhe CSKP
- Përgjegjës për koordinimin, monitorimin dhe bashkërendimin te aktiviteteve te MIS;
- Asiston dhe ndihmon në përgatitjen e raporteve te brendshme financiare dhe operacionale
- Propozon, përpilon dhe krijon raporte të nevojshme që ndihmojnë vendimmarrjen;
- Inicion zhvillime të nevojshme në sistemet e IT për përmirësim dhe automatizim të raporteve dhe proceseve;
- Propozon, implementon dhe monitoron përmirësimet e nevojshme të të dhënave;
- Merr pjesë në përgatitjen e politikave, procedurave dhe dokumenteve tjera në Sektor;
- Përcjellë dhe zbaton dispozitat ligjore ne Kosove dhe standardeve ndërkombëtare te raportimit financiar (IFRS);
- Merr pjese në zbatimin dhe implementimin e rekomandimeve te auditorëve te brendshëm e te jashtëm qe dalin nga auditimi i tyre në Divizionin e financave.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/banken/konkurs-pune, deri më datën 18 Tetor 2021. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe një letër motivimi.
Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 18 tetor 2021 refuzohet.

Galleria