Detajet

Farmacist/e në Barnatore në QKMF Malishevë:

1 Pozita
Industria:
Farmaci, Post publik / Shtetëror
Lloji i Punës:
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Malishevë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
26 July 2020

Përshkrimi

Drejtori i QKMF-së. “Dr.Shpetim Robaj” në Malishevë, në bazë të, Rekomandimit nr.07/71 dt.24.06.2020 të Drejtoratit të Shëndetsisë dhe MS në Malishevë, nenit 8 të ligjit të punës nr.03/L-212 si dhe nenit 4 të udhzimit administrative nr.7/2017, për rregullimin e procedurave për konkurs në sektorin public, për plotësimin e vendeve të punës publikon këtë:

KONKURS PUBLIK
 Farmacist/e në Barnatore në QKMF Malishevë:
 Niveli i Pages - koficienti 7.20

Detyrat e punës:
- Organizon, koordinon dhe mbikëqyr punët në Depo dhe Farmaci.
- Kontrollon preparatet dhe barërat që gjenden në Depo, afatet dhe llojet e barërave etj.
- Mbikëqyr punen e infermierit farmaceutik.
- Në bashkëpunim me Kryeinfermierin e QKMF-se propozon asgjësimin e barërave dhe preparateve me afat të skaduar.
- Kryen pune tjera të parapara me ligje.
- Për punen e vet i përgjigjet Drejtorit të QKMF-së.


Kushtet e konkursit:
- Të jetë farmacist i\e diplomuar
- Të ketë përvojë pune një(l) vjeçare (e dëshirueshme).


Dokumentet e nevojshme:
- Licencen e punes
- Kopjen e Diplomes 
- Çertefikaten e lindjes
- Çertifikaten e Mjekut
- Çertifikaten që nuk është nën hetime

Kohëzgjatja e kontratës: në kohë të pa caktuar (pas periudhës provuese tre mujore).
Orët javore të punës 40.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data:24/06/2020 deri me dt:08/07/2020. Konkursi është i publikuar në gazeten Epoka e Re, në ueb faqen e komunës së Malishevës, si dhe në tabelen e njoftimeve në QKMF. Dokumentet e arritura pas afatit nuk pranohen, aplikacionet me dokumenta të pa kompletuara nuk shqyrtohen.
Dokumentacioni dorëzohet në zyren e personelit të QKMF-së. 

Galleria