Detajet

FTESË PËR OFERTË-Furnizim me Naftë

Pozita
Industria:
OJQ / Punë Vullnetare
Lloji i Punës:
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
Karriera:
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
20 November 2020

Apliko

Përshkrimi

FTESË PËR OFERTË


Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton ofertuesit e kualifikuar për: Furinizim me Naftë

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentet shtesë:
- Çertifikatën e regjistrimit të biznesit/ NUI Vërtetimin Tatimor
- Çmimet të kuotohen në Euro

Oferta duhet të jetë e vlefshme për 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë.

Ofertuesi i përzgjedhur, para nënshkrimit të kontratës duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës dhe pronari i biznesit nuk janë nën hetime për vepra penale.

Kompanite e interesuara mund t’a marin specifikacionin në email adresën: [email protected] cdo ditë pune nga data: 16.10.2020 deri me datën: 19.11.2020

Ofertat dhe dokumentet shtesë duhet të dorëzohen në dy kopje të mbyllura në pliko, të nënshkruara nga përfaqësuesi ligjor dhe të shënuara „OFERTA PER NAFTE“ në adresën Mati 1 Rruga B Objekti Residio Hyrja A nr 26 deri me datën: 20.11.2020

Ofertat e pakompletuara nuk do të shqyrtohen

Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar2010
Numri Stafit51-200

Benefitet

  • -

Punë të Ngjajshme