Detajet

Ftesë për specializime

1034 Pozita
Industria:
Shkenca Sociale, Kujdesi Mjekësor
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Tjetër
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
30 August 2020

Përshkrimi

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosova
Qeveria–Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva- Ministry of HealthNë pajtim me Ligjin për Shëndetësi Nr. 04/L-125, Udhëzimin Administrativ mbi shkollimin specialistik Nr.05/2017, në bazë të propozimit të Bordit Qendror për Shkollim Specialistik (BQSHS) dhe pas aprovimit nga Ministri i shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë shpall:

 Për ndarjen e specializimeve nga këto lëmi:  
Kategoria e pare:
Lemia | Klinika | Gjithsej vende
1. Mjekësi Emergjente | 10 QKU, 1 SR Gjakove,3 SR Peje, 1 SR Prizren, 2 SR Ferizaj, 2 SR Gjilan, 2 SR Vushtrri, 2 FSK, 2 SR Mitrovice | 25
2. Anesteziologji me Mjekim Intenziv | 14 QKU, 1 SR Gjakove, 1 SR Prizren, 2 SR Ferizaj, 2 SR Gjilan, 2 SR Vushtrri, 2 FSK, 2 SR Mitrovice | 26
3. Sëmundjet ngjitëse | 5 QKU, 1 SR Gjakove, 2 SR Peje 1 SR Prizren, 1 SR Ferizaj, 1 FSK, 1 SR Mitrovice | 12
4. Mikrobiologji | 1 IKSHPK, 5 QKU Klinike infektive, 2 SR Gjakove, 2 SR Ferizaj, 2 SR Mitrovice, 1 SR Peje, 1 SR Gjilan, 1 SR Prizren, 1 SR Vushtrri | 16
5. Shëndetësi publike | 2 IKSHPK, 2 SR Gjakove, 2 SR Ferizaj, 1 SR Gjilan, 1 SR Prizren, 1 SR Peje, 1 SR Mitrovice, 1 SR Vushtrri | 11
6. Pulmologji | 7 QKU, 2 SR Gjakove, 1 SR Peje, 1 SR Ferizaj, 2 SR Gjilan, 1 SR Vushtrri, 1 QKMP, 1 SR Mitrovice, 1DSHB | 17
7. Mjekësi e punës | 5 QKMP Gjakove | 5
8. Mjekësi familjare | 3 DSHB, 5 QKMF Deçan, 3 QKMF Dragash, 6 QKMF Drenas, 10 QKMF Ferizaj, 3 QKMF Fushe Kosove, 5 QKMF Gjakove, 3 QKMF Gjilan, 3 QKMF Hani i Elezit, 3 QKMF Istog, 2 QKMF Junik, 5 QKMF Kaçanik, 6 QKMF Kamenice, 6 QKMF Kline, 5 QKMF Lipjan, 1 QKMF Malisheve, 2 QKMF Mamushe, 5 QKMF Mitrovice, 1 QKMF Novobërdë, 6 QKMF Peje, 8 QKMF Podujeve, 10 QKMF Prizren, 5 QKMF Prishtine, 6 QKMF Rahovec, 6 QKMF Shtime, 8 QKMF Skenderaj, 3 QKMF Suhareke, 2 QKMF Viti, 5 QKMF Vushtrri, 8 QKMF Zvecan / 10 vetefinancim | 144/10
  | Gjithsej | 256/10
Kategoria e dyte:
Lemia | Klinika | Gjithsej vende
1. Alergologji me Imunologji Klinike | Vetëfinancim | 0/5
2. Patologji & Citodiagnostike | 1 SR Ferizaj, 1 SR Mitrovice, 2 SR Gjilan, 2 vetëfinancim | 4/2
3. Biokimi klinike | 1 QKMP, 1 FSK, 1QKMF Deçan, 1 QKMF Ferizaj, 1 QKMF Gjakove, 1 QKMF Hani I Elezit, 2 QKMF Kamenicë, 1 QKMF Kline, 1 QKMF Lipjan, 1 QKMF Mamushe, 2 QKMF Prizren, 1 QKMF Suhareke, 1 QKMF Viti, 15 vetëfinancim | 15/15
4. Dermatovenerologji | 2 QKU, 1 SR Prizren, 1 QKMP, 7 vetëfinancim | 4/7
5. Gjinekologji & Obstetrikë | 1 SR Gjakove, 1 SR Peje, 3 SR Ferizaj, 2 SR Gjilan, 2 SR Vushtrri, 2 SR Mitrovice, 1QKMP, 1 FSK, 1 QKMF Deçan, 1 QKMF Dragash, 1QKMF Kamenice, 1 QKMF Kline, 1 QKMF Skenderaj, 1 QKMF Suhareke, 30 vetëfinancim | 19/30
6. Fiziatri | 1 SR Gjilan, 8 vetëfinancim | 1/8
7. Pediatri | 7 QKU, 1 SR Gjakove, 1 SR Peje, 1 SR Prizren, 1 SR Ferizaj, 1 SR Gjilan, 1 SR Vushtrri, 2 SR Mitrovice, 1QKMF Deçan, 3 QKMF Kamenice, 2 QKMF Kline, 1QKMF Lipjan, 1 QKMF Skenderaj, 2 QKMF Suhareke/ 30 vetëfinancim | 25/30
8. Kirurgji Plastike | 2 QKU, 3 vetëfinancim | 2/3
9. Kirurgji e fëmijëve | 1 QKU, 3 vetëfinancim | 1/3
10. Kirurgji vaskulare | 1 QKU, 3 vetëfinancim | 1/3
11. Urologji | 1 SR Vushtrri, 1 SR Gjilan, 3 vetëfinancim | 2/3
12. Ortopedi | 1 QKU, 1 SR Peje, 2 SR Prizren, 1 SR Gjilan, 1 SR Vushtrri, 1 FSK, 1DSHB, 10 vetëfinancim | 8/10
13. Otorinolaringologji | 6 QKU, 1 SR Gjakove, 1 SR Peje, 2 SR Prizren, 2 SR Ferizaj, 1 QKMP, 20 vetëfinancim | 13/20
14. Reumatologji | 1 SR Ferizaj, 5 vetëfinancim | 1/5
15. Kardiologji | 5 QKU (4 Klinike të kardiologjisë dhe 1 në Klinike të kardiokirurgjisë), 1 SR Gjakove, 1 SR Peje, 1 QKMP, 40 vetëfinancim | 8/40
16. Kardiokirurgji | 1 QKU            / 2 vetefinancim | 1/2
17. Gatroenterologji | 2 QKU, 1 SR Gjakove, 1 DSHB, 8 vetëfinancim | 4/8
18. Endokrinologji | 1 SR Ferizaj, 1 SR Vushtrri, 1 QKMP, 8 vetëfinancim | 3/8
19. Nefrologji | 2 QKU, 1 SR Gjakove, 1 SR Peje, 1 SR Prizren, 1 SR Ferizaj, 1SR Gjilan, 5 vetëfinancim | 7/5
20. Neurologji | 1 QKU, 1 SR Prizren, 1 SR Gjilan, 1 SR Mitrovice,1 QKMP,  15 vetëfinancim | 5/15
21. Oftalmologji | 1 SR Gjakove, 1 SR Peje, 1 SR Ferizaj, 1 QKMP, 10 vetëfinancim | 4/10
22. Radiologji | 3 QKU, 1 SR Gjakove, 1 SR Peje,  1 SR Gjilan, 1 QKMP, 1 SR Mitrovice, 1DSHB, 10 vetëfinancim | 9/10
23. Psikiatri | 2 QKU, 1 QKMP, 2 QSHM, 5 vetëfinancim | 5/5
24. Psikiatri e fëmijëve | 1 DSHB/2 vetefinancim | 1/2
23. Onkologji mjekësore | 2 QKU, 2 vetëfinancim | 2/2
24. Onkologji radiologjike | 1 QKU, 2 vetëfinancim | 1, 2
25. Neurokirurgji | 2 QKU, 5 vetëfinancim | 2/5
26. Kirurgji torakale | 1 QKU, 2 vetëfinancim | 1/2
27. Mjekësi nukleare | 2 QKU | 2/0
28. Psikiatri forenzike | 1 QKU, 3 vetëfinancim | 1/3
29. Psikolog klinik | 3 QSHM, 4 DSHB, 10 vetëfinancim | 7/10
30. Hematologji | 2 QKU, 1 SR Prizren, 4 vetëfinancim | 3/4
31. Mjekësi sportive | 3 vetëfinancim | 0/3
32. Mjekesi ligjore | 2 vetëfinancim | 0/2
33. Kirurgji orale | 35 vetëfinancim | 0/35
34. Paradontologji dhe mjekësi orale | 30 vetëfinancim | 0/30
35. Pedodonci | 50 vetëfinancim | 0/50
36. Sëmundje te dhëmbit me endodoncium | 50 vetëfinancim | 0/50
37. Ortodonci | 35 vetëfinancim | 0/35
38. Protetike stomatologjike | 50 vetëfinancim | 0/50
gjithsej |   | 162/ 532
Institucionet Private Shëndetësore
Institucioni privat shëndetësor | Lemite specialistike te kërkuara | Gjithsej
1. European Clinic | 1 Pediatër, 1 Kirurg abdominal, 1 Oftalmolog, 1 Endokrinolog | 4
2. Dr. Berisa | 1 Ortodonci | 1
3. Onix | 1 Fiziatri, 1 Biokimi klinike | 2
4. Aloka | 2 Radiolog, 1 Anesteziologji me mjekim intensiv | 3
5. Fati im | 2 Gjinekologji &Obstetrikë, 2 Dermatologji | 4
6. Al dent | 1 Sëmundje te dhëmbit me endodoncium | 1
7. DentTrust | 1 Kirurgji orale | 1
8. Ginekos | 1 Gjinekologji & Obstetrikë | 1
9. Stomadent | 1 Sëmundje te dhëmbit me Endodoncium | 1
10. Emi Dental Center | 1 Kirurgji orale | 1
11. Vita Hospital | 2 Urologji, 2 Anesteziologji me Mjekim intensive, 1 Radiologji, 1 Biokimi Klinike, 1 Mikrobiologji | 7
12. CT Beni | 1 Radiologji | 1
13. Otrila | 2 Otorinolaringologji, 1 Ortopedi, 1 Anesteziologji me mjekim intensive, 1 Biokimi klinike | 5
14. ANIMA | 1 Endokrinologji, 1 Gastroenterologji, 1 Oftalmologji | 3
15. Albadent | 1 Ortodnci | 1
16. Dentaris | 1 Ortodonci, 1 Protetike stomatologjike, 1 Kirurgji orale | 3
17. Dental Sense | 1 Ortodonci, 1 Protetike stomatologjike, 1 Kirurgji orale | 3
18. DFK | 2 Gjinekologji & Obstetrikë, 2 Kirurgji abdominale, 2 Patologji&Citodiagnostike, 2 Anesteziologji me mjekim intensive, 2 Farmakologji | 10
19. American Hospital | 1 Mjekësi emergjente, 1 Radiologji, 1 Biokimi Klinike, 1 Mikrobiologji, 1 Otorinolaringologji, 1 Urologji, 1 Neurologji, 1 Neurokirurgji, 1 Onkologji mjekësore, 1 Pulmologji | 10
20. Duodent | 1 Protetike Stomatologjike | 1
21. Lindja | 1 Gjinekologji & Obstetrikë, 1 Anesteziologji me mjekim intensive, 1 Pediatri | 3
22. Kubati | 2 Oftalmologji, 1 Anesteziologji me mjekim intensive, 1 Biokimi klinike | 3
23. Diesa Dental Clinic | 1 Protetike stomatologjike | 1
24. Fatosi dent | 1 Kirurgji orale | 1
25. White dent | 1 Ortodonci | 1
26. Ylli dent | 1 Ortodonci | 1
27. Medicina | 1 Oftalmologji | 1
28. Ana Dent | 1 Protetike Stomatologjike, 1 Ortodnci | 2
  |   | 76

Kandidatet kane te drejte te aplikojnë ne dy lëmi specialistike, por jo te njëjtës kategori (mund te konkurrojnë ne një lëmi specialistike nga kategoria e pare dhe ne një nga kategoria e dyte)
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet sipas Udhëzimit Administrativ UA Nr.05/2017 për Shkollim Specialistik, si në vijim:
a. Të kenë të kryer Fakultetin e Mjekësisë (drejtimi Mjekësi e përgjithshme, Stomatologji, Psikologji master);
b. Të jenë të licencuar për punë profesionale
c.  Në lëmit kirurgjikale në ditën e shpalljes së konkursit nuk duhet të kenë mbushur moshën 35 vjeçare, kurse për lëmit tjera nuk ka kufizim moshe
d.  Të ketë aftësi të domosdoshme psikofizike për vijimin e specializimit
e.  Te jete anëtar i Odes përkatëse shëndetësore.
Dokumentet e nevojshme në ditën e aplikimit janë:
1.  Aplikimi behet online ne linku:  Https://rsh.rks-gov.net ;
2.  Diploma (apo nostrifikimi) e Fakultetit të Mjekësisë;
3.  Çertifikata e notave të Fakultetit dhe nota mesatare (nëse nota mesatare nuk figuron në diplomë), për kandidatet te cilët kanë përfunduar fakultetin jashtë Republikës se  Kosove duhet te behet barazvleresimi I notes mesatare ne Fakultetin e Mjekësisë;
4.  Licenca e punës;
5.  Dokument nga Oda përkatëse shëndetësore qe është anëtarë i odes
6.  Letërnjoftimi (fotokopje);
7.  Çertifikata e lindjes;
8.  Çertifikata mjekësore;
9.  Për kandidatët aplikantë me financim nga Institucionet Shëndetësore private dhe për specializimet nga Mjekësia Familjare:
9a. Letër mbështetëse qe institucioni përkatës e konfirmon mbështetjen e kandidatit për financim gjate kohës se specializimit.
Kriteret për zgjedhjen e kandidateve për specializim
1. Nota mesatare (piket nota mesatare me dy x 2 d.m.th. nga 6x2=12, 7x2=14, 8x2=16, 9x2=18 dhe 10x2=20)
2. Koha e pritje dhe përvoja e punës (viti x 2.5 deri ne maksimum 10 pike, d.m.th. nga 0.0-10 pike)
3. Afati i diplomimit (minus 2.5 pike/vit, nëse ka te kaluar çdo vit, maksimum minus 10 pike)
4. Poentimi ne interviste (3 anëtar me maksimum 5 pike (1-5))
5. PhD ose master (PhD e përfunduar 5 pike, e regjistruar 2 pike, master i përfunduar 2 pike, I regjistruar 1 pike)
6. Punime shkencore (autor i pare nëse ka 2 pike, koautor 1 pike (maksimumi))
7. Fëmijë i dëshmorit 2 pike
Nota Mesatare                       12-20 pike
Koha e pritjes                         0-10 pike
Afati i diplomimit                   0 deri -10 pike
Intervista                                 3-15 pike
PhD ose master                     5 ose 2 ose 1 pike

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga shpallja publike.

Galleria