Detajet

Mësimdhënës

1 Pozita
Industria:
Edukim / Trajnime / Art, Post publik / Shtetëror
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Ferizaj
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
18 July 2020

Përshkrimi

Mbështetur në nenin 8. të Ligjit të Punës, neni 35 paragrafi 1,4 dhe 5 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04/L-032, neni 5 pika c,i Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ të MASHT, it nr.10/2018. Normativi për Kuadrin e Arsimit të përgjithshëm dhe sipas Vendimit nr. 68/20 të Inspektoratit të Punës në Ferizaj, për shpalljen e konkursit publik për lëndën e Psikilogjisë në Gjimnazin “Dr. Shaban Hashani” Drejtoria e Arsimit shpall:

KONKURS
Për mësimdhënës,

Në shkollën e mesme Gjimnazi “Dr. Shaban Hashani” në Ferizaj:
-Një mësimdhënës për lëndën e psikologjisë.

Kushtet: Për vendet e punës për mësimdhënës kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimeve Administrative të shënuara më lartë të MASHT-Normativi për kuadër në arsimin e përgjithshëm.


Të drejtë aplikimi kanë kandidatët me përgatitje profesionale përkatëse.


Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsimit.
Për aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin në vijim:
-Diplomën e fakultetit, kopje e vërtetuar,
-Çertifikatën e lindjes,
-Letërnjoftimin kopje,
-Dëshminë se nuk është në procedurë hetimore ose nën hetime.
Kohëzgjatja: Kontrata e punës fillon nga data e fillimi të punës, deri më 31.08.2021. Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas  afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni.
Dokumentet nuk kthehen.
Afati i konkursit është 15 ditë nga data e publikimit, në tabelëne  shpalljeve, në web faqen e Komunës dhe në njërën nga mjetet e shkruara të informimit, duke filluar prej datës 15.06.2020, deri më 29.06.2020.


Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar2008
Numri Stafit251-500

Benefitet

  • -

Punë të Ngjajshme