Detajet

Mjek Familjar-Komuna e Fushë Kosovës

1 Pozita
Industria:
Kujdesi Mjekësor
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Fushë Kosovë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Me eksperiencë (>5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
30 June 2020

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8. Të Ligjit të Punës nr.03/L-21 2,Qendra Kryesore e Mjeksësisë Familjare Fushë Kosovë, shpall:

K O N K U R S

Për themelimin e mardhënies së punës me afat të përhershëm

I.Titulli i vendit të punës: 1 (një) Mjek Familjar
Koeficioneti:Gr./St.H-659/1
Orari i plotë i punës,
Vend ii punës:QKMF ,,Dr.Fatmir Krasniqi” Fushë Kosovë,
Mbikëqyrës:Drejtori i QKMF-së.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-Sipas përshkrimit të detyrave të punës në Qarkoren Informative Nr.02/2017 (M.SH. dt.24/07/2017.
-Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi,
-Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individin/pacientin,
-Harton dhe zhvillon planin e trajnimit të sëmundjeve,
-Përcakton diagnose diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simptomatologjinë,
-Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon ato me kohë dhe në mënyrë adekuate,
-Referon pacientin për trajtim spitalor, etj.

Kushtet dhe kriteret:
-Mjeku familjarë,
-Liçenca e punës,
-dëshmia për dokumentin identifikues,
-Certikatën mbi gjendjen shëndetësore dhe
-Certifikatën se nuk është zhvilluar procedure penale dhe nuk është i/e dënuar.

INFORMATË E PËRGJITHËSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT
-Afati për aplikim është 15/pesëmbëdhjetë/ditë nga dita e shpalljes publike të Konkursit në mjetet e informimit publik.
-Aplikacionet merren në Shërbimin Administativ-Arkivë të QKMF Fushë Kosovë.
-Dokumentacionet e kompetuara dorëzohen në Shërbimin Administrativ-Arkivë të QKMF Fushë Kosovë.
-Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar2008
Numri Stafit251-500

Benefitet

  • -

Punë të Ngjajshme