Detajet

Praktikantë i Kujdesit ndaj Klientit

1 Pozita
TEB
Industria:
Banka
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip, Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
23 July 2024

Përshkrimi

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brendit të mirënjohur bankar në Turqi e
mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.
TEB po kërkon Praktikantë i Kujdesit ndaj Klientit në Zyren Qendrore

Përgjegjësitë:
- Siguron dhe ndjek trajtimin dhe përpunimin e ankesave
- Siguron cilësinë dhe besueshmërinë e përgjigjeve të dërguara klientëve
- Regjistron në mjetin e dedikuar (Sistemi i gjurmimit të problemeve) ankesat e marra
- Përpunon dhe trajton ankesat të cilat merren nga kanale të ndryshme dhe regjistrohen në mjet
- Kontakton ankuesin nëse dosja është e paplotë
- Klasifikon dhe mbyll ankesën dhe arkivon atë
- Përgjegjës për menaxhimin dhe raportimin e incidenteve të rrezikut operacional

Kualifikimet e kërkuara:
- Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve
- Të ketë aftësi të shkëlqyera të MS Office, posaqërisht të excel-it dhe Power Point
- Të jetë analitik/e
- Shkathtësi komunikmi
- Të kuptoj ekonominë, dinamikën e tregut dhe të produkteve kreditore
- Shkathtësi matematikore.
- Aftësi të shkëlqyera në të shkruar dhe folur të gjuhës angleze
- Të ketë patent shofer
Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek
Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është
02.07.2024. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is a part of recognized banking brand in
Turkey supported by international power of BNP Paribas.
TEB is now seeking for a Customer Care Intern in Head Office

Responsibilities:
- Ensures and follows up the handling and processing of complaints
- Ensures quality and reliability of the responses sent to customers
- Records in the dedicated tool (Problem tracking system) the complaints received
- Process and handles complaints which are received from different channels and recorded in the tool
- Contacts the complainant if the file is incomplete
- Classifies and closes the complaint and archives it
- Responsible for managing and reporting operational risk incidents

Qualifications required:
- At least on last year of studies
- Should possess excellent MS Office skills, especially Excel and PowerPoint
- To have good analytical skills
- Communication skills
- Understanding of economy, market dynamics and credit products
- Math skills.
- Good command of English Language in written and verbal
- Driving License

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer
to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying
is 02.07.2024. Only short listed candidates will be contacted.


Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme