Detajet

Punë Praktike me pagesë

6 Pozita
Industria:
Juridik / Ligjore
Lloji i Punës:
Praktikë / Vullnetar
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Ferizaj, Gjakovë, Pejë, Prishtinë, Lipjan
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Angleze
Patenta e shoferit:

Deadline:
31 January 2022

Përshkrimi

NJOFTIM

Mundësi për punë praktike në Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale

Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale ofron mundësi për punë praktike me pagesë për:

Një (1) praktikant në Pejë
Një (1) praktikant në Gjakovë
Një (1) praktikant në Lipjan
Një (1) praktikant në Ferizaj
Dy (2) praktikantë në Prishtinë

Praktikantët duhet të jenë studentë ose të sapo-diplomuar në nivelin e studimit Bacholer në universitetet publike ose kolegjet  private të akredituara në Republikën e Kosovës.   Për pozitat nën nr 1-4, mund të aplikojnë kandidatët e drejtimit juridik. Për pozitën nën nr 5, mund të aplikojnë kandidatët e drejtimeve juridik, ekonomik, biznes, administrate publike, menaxhment apo të ngjashme dhe relevante me fushëveprimin e Programit.  Puna praktike do të mbahet në institucione të ndërlidhura me drejtësinë komeciale, partnerë të projektit, me kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh.

Rreth Programit Drejtësia Komerciale
Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale është projekt pesë vjeçar, dhe ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së drejtësisë komerciale, duke u përqendruar në reformat që do të zvogëlojnë mundësitë për korrupsion, do të rregullojnë rrjedhën e duhur të lëndëve dhe do të përmirësojnë kapacitetin e gjykatave mbi të drejtën dhe procedurën komerciale. Programi gjithashtu do të punojë me institucione relevante në  ndërtimin e  profesionalizmit të sistemit të përmbarimit privat; pastaj, rritjes  së kërkesës për të shfrytëzuar zgjidhjet alternative të mosmarrëveshjeve, dhe sigurimit që ligjet në fushën e të drejtës komerciale janë të harmonizuara dhe në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.  Programi do të punojë për të përmirësuar komunikimin dhe bashkëpunimin midis sektorit privat, qeverisë dhe palëve të interesuara të shoqërisë civile në drejtësinë komerciale dhe do të angazhojë të rinjë si praktikantë për të ngritur njohuritë dhe përvojën e tyre në këtë fushë.

Kandidatët duhet të kenë:
- Shkathtësi në shkrim dhe hulumtim ligjor
- Aftësi për të punuar te pavarur dhe në ekip
- Aftësi të mira komunikimi
- Njohuri të avancuar të gjuhës angleze në shkrim dhe lexim
- Preferohen studentët me notë më të lartë mesatare
- Të rregjistruar në vitin e tretë ose të fundit në nivelin e studimeve Bacholer, ose të sapodiplomuarit në nivelin e studimeve-Bacholer.

Përveq tjerash, kandidatët duhet të plotësojne kushtet e cekura në paragrafin: Mbrojtja dhe siguria në punë, pika 6 e vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 06.12.2021 për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19.

Dokumentet e kërkuara:

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:
- CV në gjuhë angleze
- Letër motivimi për interesimin ne fushën e të drejtës komerciale në gjuhën angleze
- Certifikatën e notave
- Vërtetimin nga fakulteti që është student ose kopjen e diplomës

Dokumentet e kërkuara dërgohen në adresën [email protected]. Data e fundit e aplikimit është 31 janar 2022 ora 16:00. Shënoni “Intern-qyteti (për të cilin jeni të interesuar)” në titullin e e-mail-it.  Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do te kontaktohen. Asnjë telefonatë nuk pranohet, dhe çfarëdo përpjekje për të kontaktuar programin Drejtësia Komerciale apo USAID-in do të rezultojë me diskualifikim të menjëhershëm.

Galleria

Rreth Kompanisë

Punë të Ngjajshme