Detajet

Sekretar

1 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik, Juridik / Ligjore, Post publik / Shtetëror, Personel i kualifikuar
Lloji i Punës:
Orar i Plotë
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Prishtinë
Edukimi:
I/e kualifikuar
Karriera:
Me eksperiencë (>5 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
13 July 2020

Përshkrimi

Kompania Rajonale Ujesjellesi “Prishtina” sh.a., është Ndërmanje Publike e cila në kuadër të veprimtarisë së saj inkorporon grumbullimin, përpunimin dhe ofrimin e shërbimit të ujit për pije dhe largimin e ujërave të zeza, ku zona e shërbimit të veprimtarisë shtrihet në teritorin e 8 (tetë) komunave brenda regjionit te Prishtines. KRU “Prishtina” sh.a., ka 564 punetor aktual te profileve te ndryshme qe mundesojne realizimin e permbushjes se kerkesave per ofrimin e sherbimit te ujit te pijes.

Konform me funksionet dhe kompetencat qe parashihen ne Nenin 21, lidhur me Nenin 17 te Ligjit per Ndermarrjet Publike Ligji Nr.03/L-087, i ndryshuar dhe plotesuar me Ligjin Nr.04/L-ll 1 per NP, dhe Kodit te Etikes dhe Qeverisjes Korporative per Ndennanjet Publike, Bordi i Perkohshem i Drejtoreve te KRU “Prishtina” Sh.A., shpall kete:

KONKURS PUBLIK
Per plotesimin e pozitave:

Titulli i punes: Sekretar
Ndërmarrja: Kompania Rajonale e Ujesjellesit “Prishtina” Sh.A.
I Përgjigjet: Bordit te Drejtoreve dhe Kryeshefit Ekzekutiv

Kushtet dhe kualifikimet e kerkuara:
Bordi i Drejtoreve deshiron te sigurohet qe te gjithe kandidatet potencial te jene persona me integritet te njohur te cilet i plotesojne kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotesojne kriteret e pavaresise sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (k) dhe (1) te Ligjit per Ndermarrjet Publike dhe kane pervojen e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kerkuar per poziten ne fjale te cilat kerkojne qe kandidatet te plotesojne keto kritere:
- Te kete diplome universitare ne ligj.
- Te kete se paku 5 vite pervoje pune juridike profesionale nga fusha e qeverisjes korporative siq kerkohet me ligj in per ndermarrjet publike.
- Perparesi te kete te layer Provimin e Jurisprudences.
- Te kete integritet te larte moral e profesional.
- Te kete aftesi te deshmuara ne menaxhim.
- Njohja e gjuheve te huaja eshte perparesi.
- Aftesi te forta bindese nder-personale.

Detyrat dhe pergjegjesite kryesore:
- Te sigurohet qe percillen procedurat e Bordit, ku bejne pjese organizimi i takimeve te Bordit, Komiteteve te Bordit dhe aksionareve duke perfshire (ne bashkepunim me Kiyesuesin) pergatitjen dhe shperndarjen e agjendave tek Bordi dhe NJPMNP se paku tri dite para mbledhjes se iTegullt te Bordit apo nje dite para mbledhjes se jashtezakonshme te Bordit.
- Te mbaje procesverbalin e takimeve dhe te shperndaje ato procesverbale tek drejtoret dhe NJPMNP me se largu shtate dite nga mbajtja e mbledhjes se Bordit;
- Te merret me regjistrimin zyrtar te ndryshimeve te cilat kerkohen sipas ligjit te regjistrohen ne regjistrin e Kosoves per shoqerite tregtare dhe emrat tregtar;
- Te mirret me qeshtjet e tjera te qeverisjes korporative sipas nevojes.
- Te raportoj ne baza mujore, tremujore e vjetore per punen e vet tek Bordi i Drejtoreve dhe i njejti raport shkon edhe tek KE si pjese perberse e raportit permbledhes te NP.
- Sipas udhezimeve nga Kryesuesi, pergjegjesite e Sekretarit te Korporates perfshijne sigurimin e rrjedhjes se mire te informatave brenda Bordit dhe komiteteve te tij dhe ne mes te Bordit dhe menaxhereve te larte te Ndermarrjes.
- Keshillat dhe sherbimet e Sekretarit te Korporates duhet te jene ne dispozicion te te gjithe drejtoreve i cili njeherit eshte pergjegjes tek Bordi per te siguruar qe perputhen procedurat e Bordit.
- Te veproj si Keshilltar tek KE per qeshtjet e pergjithshme ligjore dhe administrative te Ndermarrjes

Procedura per aplikim:
Aplikacioni-kerkesa mund te merret ne web-faqen e Kompanise dhe i bashkangjiten: nje C.V. e detajuar, letra motivuese, deshmite e pergatitjes profesionale, deshmite e eksperiences ne pune, certifikata nga gjykata kompetente qe nuk eshte nen hetime, jo me e vjeter se 6 (gjashte) muaj ose te mos jete i denuar dhe dorezohen personalisht ne adresen: KRU “Prishtina” sh.a., Rr.”Hazir Shala” nr.4, ne zyren m-.36. Deklarata nen Betim nenshkruhet ne momentin e dorezimit te aplikacionit. Afati i fundit per aplikim: 03 Korrik 2020 (e Premte), ora 16:00 h.


Verejtje: Kandidatet me dokumentacion te pa-kompletuar, te pa-plotesuar dhe joadekuat do te refuzohen.
Do te kontaktohen vetem kandidatet te cilet i plotesojne kriteret e percaktuara dhe perfshihen ne listen e ngushte.

Galleria

Rreth Kompanisë

Themeluar1998
Numri Stafit251-500

Benefitet

  • -

Punë të Ngjajshme