Detajet

Zyrtar për regjistrim të bizneseve

1 Pozita
Industria:
Administrativ / Logjistik
Lloji i Punës:
Paga:
E paspecifikuar
Lokacioni:
Dragash
Edukimi:
I/e diplomuar
Karriera:
Fillestar (<2 Vjet)
Gjuhët:
Shqip
Patenta e shoferit:

Deadline:
02 August 2020

Apliko

Përshkrimi

Bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës , Rregulloren Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, neni 4, paragrafi 5 dhe neni 15 ,kërkesës nga drejtori për Ekonomi Buxhet dhe Financa nr 02.111/01-5941,aprovimit nga kryetari i komunës, Shërbimi i Personelit Komuna Dragash, shpall:


KONKURS


Titulli i pozites : Zyrtar për regjistrim të bizneseve RB/110 Nr. i ekzekutuesve

Grada / Koeficienti: 7

Lloji i emërimit: 1 KARRIERES

Orari i plotë : 40 orë në javë

Qëllimi i vendit të punës: Pranimi i aplikacioneve për regjistrim fillestar,ndryshimet në biznes dhe shuarja e bizneseve 


Detyrat dhe përgjegjesitë:

1.Bën pranimin e aplikacioneve për regj. fillestar të biznesit,ndryshimet dhe shuarjene  biznesit

2.Bën përpunimin e të dhënave për regjistrim të bizneseve dhe emrave tregtarë;

3.Kryen kontrollimin e të dhënave në aplikacionet për regjistrim të bizneseve ose emrave tregtare të dorezuara nga biznesi dhe bën validimin e emrin të biznesit;

4.Bën futjen e të dhënave në sistemin e pararegjistrimit në bazë të tipareve të biznesit; 

5..Krijon arkivin elektronik në pararegjistrim duke skanuar dokumentacionin;

6.0fron këshilla për aplikuesit e bizneseve-regjistrimin e tyre sipas kërkesave të tyre; 

7.Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyresi.


Shkathtesite.aftesit e kerkuara dhe kualifikimi:

*Aftesi për zbatimin e proc. dhe udhëzimeve administ. për kryerjen e detyrave të punes; 

*Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftesinë për të interpretuar informata;

*Aftësi koordinimi të punës.

*Shkathtësi kompjuterike në programet word, exel;

*Diplomë universiteti,  drejtimi ekonomik ,  1 vjet përvojë pune, dëshmi të kualifikimit shkollor,  fotokopje ,ndërsa e nostrifikuar në MA5HT nëse kandidati e ka kryer shkollimin jasht Republikës së Kosovës,dëshmi mbi përvojën e punës,certifikatat për trajnime dhe njohje të punës me kompjuter,dokumentin e identifikimit si dhe certifikatën se nuk është nën hetime dhe nuk është i denuar për ndonjë vepër penale


Afati i aplikimit është 15 ditë, nga dita e shpalljes publike në gazete ditore,Web faqen komunale dhe në mjetet e tjera të informimit publik.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të parapare nuk pranohen, kurse ato të mangëta rrefuzohen. 


Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen përmes tel ose email të shënuar në aplikacion


Shiko Konkursin

Galleria